Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu rozwodów, w tym:

  • kompleksowej obsługi prawnej całego postępowania do prawomocnego wyroku rozwodowego.

Postępowanie rozwodowe wszcząć może każdy z małżonków, składając pozew do odpowiedniego wydziału właściwego sądu okręgowego. Sądem właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli chociaż jedno z nich tam nadal przebywa, zaś jeśli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania – sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. W sytuacji, gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania w wyżej wskazany sposób pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda. Wniesienie w/w pozwu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600zł, przy czym istnieje możliwość wnioskowania o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych bądź od ponoszenia samej opłaty.

Podkreślić należy, iż konieczną przesłanką dla orzeczenia rozwodu jest nastąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, przy czym zgodnie z utrwaloną linią orzecznictw rozkład pożycia uznawany jest za trwały, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków – duchowe, fizyczne i gospodarcze, zupełny, zaś, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Podkreślić należy, iż w przypadku braku spełnienia przesłanki trwałości istnieje możliwość wystąpienia z pozwem o orzeczenie separacji.

Co istotne możliwym jest wystąpienie o orzeczenie rozwodu bez orzekania o tym, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia lub też z żądaniem orzeczenia winy jednego z małżonków, przy czym każde z tych orzeczeń pociąga za sobą określone konsekwencje.

Ponadto podnieść należy, iż, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wyroku orzekającym rozwód konieczne jest również rozstrzygnięcie w zakresie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, określenie obowiązku alimentacyjnego względem małoletnich dzieci oraz orzeczenie co do korzystania z mieszkania wspólnie zajmowanego przez małżonków, niezależnie od przysługującego im tytułu prawnego do tego mieszkania, przy czym orzeczenie to ma charakter tymczasowy i traci moc z chwilą opuszczenia mieszkania przez jednego z małżonków.

Pomoc prawna adwokata w zakresie sprawy rozwodowej polegać może na:

  • udzieleniu porady prawnej (obejmującej wyjaśnienie koniecznych przesłanek rozwodowych, koniecznych elementów pozwu o rozwód, właściwości rzeczowej i miejscowej sądu oraz wskazaniu możliwych wniosków dowodowych),
  • poradzie prawnej połączonej ze sporządzeniem pozwu,
  • kompleksowym poprowadzeniu całego postępowania do uzyskania prawomocnego wyroku.
  • Wynagrodzenie za każdą ze wskazanych powyżej usług adwokackich zależne jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania danej sprawy, w tym ilości elementów, co do których zachodzi konieczność orzekania.