Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu alimentów, w tym:

  • kompleksowej obsługi prawnej całego postępowania do prawomocnego wyroku.

— Zagadnienie alimentacji jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym. Zagadnienie to reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który wskazuje m. in., iż:
— „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo” (art. 128),
— § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.
§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. (art. 129)
— § 1. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. (art. 133)

Co istotne wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Sądem właściwym w sprawach o zasądzenie alimentów jest sąd rejonowy.

Kancelaria adwokacka alimenty Lublin pomoc prawna

Pomoc prawna adwokata w zakresie sprawy o alimenty polegać może na:

  • udzieleniu porady prawnej
  • poradzie prawnej połączonej ze sporządzeniem pozwu (bądź odpowiedzi na pozew),
  • kompleksowym poprowadzeniu całego postępowania do prawomocnego wyroku.

 Czym są alimenty?

Alimenty to świadczenia pieniężne przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka lub na wsparcie małżonka znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej po rozwodzie. W prawie polskim alimenty są regulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz inne akty prawne.

O alimenty można się ubiegać w następujących sytuacjach:

Dla dziecka: Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka jest najczęściej wynikiem rozwodu lub rozstania rodziców. Rodzic, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad dzieckiem, zobowiązany jest do przyczyniania się do pokrycia kosztów jego wychowania i edukacji. Wysokość alimentów jest uzależniona od potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.
Dla małżonka: W niektórych przypadkach, po rozwodzie, jeden z byłych małżonków może ubiegać się o świadczenie alimentacyjne, jeżeli znajduje się w potrzebie i nie zawinił wyłącznie rozpadu małżeństwa.
Dla innych członków rodziny: Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć także innych członków rodziny, takich jak rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, w sytuacji gdy nie są oni w stanie samodzielnie się utrzymać.
Proces ustalenia alimentów może przebiegać na drodze porozumienia między stronami lub przez sąd w postępowaniu procesowym. Porozumienie powinno zostać sporządzone na piśmie, najlepiej w formie aktu notarialnego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzyga sąd, który ustala wysokość alimentów na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.

Ważnym elementem jest fakt, że zasądzony przez sąd obowiązek alimentacyjny może być modyfikowany, jeśli zmienią się warunki życiowe stron. Strona zobowiązana do płacenia alimentów może również zostać zwolniona z tego obowiązku, jeżeli osoba uprawniona do otrzymania alimentów osiągnie samodzielność finansową.

Kancelaria adwokacka może pomóc w ustaleniu wysokości alimentów, reprezentacji przed sądem oraz w dochodzeniu należności alimentacyjnych. Profesjonalne wsparcie prawne jest kluczowe zarówno na etapie negocjacji, jak i w postępowaniu sądowym, a także w przypadku konieczności egzekucji alimentów.